algemene vragen BHV

Waar moet een werkgever aan voldoen, t.a.v BHV?

In de Arbowet is opgenomen dat u als werkgever verplicht bent om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed arbobeleid. Bedrijfshulpverlening houdt onder meer in dat u als werkgever maatregelen moet nemen voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en evacuatie. Deze maatregelen gelden zowel voor uw werknemers als ook voor anderen personen op uw terrein. U moet naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.
U mag als werkgever zelf bepalen hoeveel BHV-ers u in uw bedrijf heeft. Ook mag u als werkgever de BHV -taken zelf uitvoeren. Bij uw afwezigheid moet wel iemand anders uw taken overnemen.
Het aantal BHV-ers dat u aanstelt ligt niet vast in de wet. Dit geldt ook voor de manier waarop u de BHV in uw bedrijf organiseert. Echter, bij het bepalen van het aantal BHV-ers én de wijze waarop u de BHV organiseert moet u wel rekening met de grootte van uw bedrijf en de risico’s in uw bedrijf.
Als u bedrijfshulpverleners aanstelt moet u zorgen dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Wanneer is er binnen een bedrijf verplichting voor EHBO?

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid worden met maatwerk opleiding of EHBO.  Ondanks dat de verplichting tot EHBO sinds 1994 niet meer in de Arbowet staat, kan in andere wetgeving toch de aanwezigheid van EHBO-ers geëist worden. Bijvoorbeeld in de kinderopvang of zwembaden.

Kan ik bedrijfshulpverlening (BHV) ook met collega-werkgevers regelen?   

Ja, verschillende werkgevers kunnen de BHV samen regelen. Dat kan handig zijn als bedrijven dicht bij elkaar zijn gevestigd, zoals in winkelcentra of op een bedrijventerrein. Zo hoeft niet in elk bedrijf continue een opgeleide BHV-er aanwezig te zijn. Wel moet elke werkgever altijd een personeelslid of zichzelf  als BHV-er hebben laten certificeren. Een BHV-er moet ten aller tijde, binnen enkele minuten, op elke werkplek binnen het bedrijf aanwezig kunnen zijn. 

Zijn er toelatingseisen voor een BHV basisopleiding?

Nee er zijn geen toelatingseisen voor deelname aan een BHV basiscursus. Voor een BHV-er gelden geen vereisten op het gebied van vooropleiding, functie of niveau.

Mag een werkgever een werknemer verplichten BHV-er te worden?

Ja dat mag. Elke medewerker is verplicht mee te werken aan veiligheid binnen een bedrijf. De werkgever moet zich wel afvragen of het verplicht aanwijzen van een BHV-er de motivatie ten goede komt en zo zijn/haar doelstelling niet voorbij schiet. Wat helpt? Verplicht uw werknemers niet om BHV-er te worden. Vraag of werknemers het vrijwillig willen doen of U kunt een BHV-er een jaarlijkse vergoeding geven voor zijn taken als BHV-er.

Is een AED training voor BHV verplicht?

Reanimatie is wel een verplicht onderdeel bij een BHV opleiding, het betreft immers een levensreddende handeling. Indien er geen AED binnen een bedrijf is zou in principe AED training niet hoeven, want een AED is zo ontwikkeld dat in principe iedereen het apparaat moet kunnen bedienen. De AED training erbij is wel altijd aangeraden................je weet maar nooit.

Moet een BHV-er op herhalingscursus?

Ja! Om in noodsituaties goed en snel te kunnen reageren, is het nodig om het opleidingsniveau van de BHV-ers op peil te houden. Dus regelmatig na- en bijscholing zal moeten, afhankelijk van de risico's binnen het bedrijf. Opleidingsinstellingen sturen meestal na een jaar een herinnering voor een herhalingscursus. Het staat bedrijven vrij om hier gehoor aan te geven.
Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om de vaardigheden op peil te houden door regelmatig oefeningen te organiseren in het bedrijf.

Klopt het dat er een herhalingsplicht van 1 maal per 2 jaar geldt voor BHV?

Deels, dit ligt er nl aan welke risico's u binnen het bedrijf hebt. Wettelijk gezien moet u kunnen aantonen dat u er alles aan gedaan hebt om de veiligheid t.a.v BHV te waarborgen. Dus ook kunnen aantonen dat de BHV met regelmaat heeft geoefend en voldoende is opgeleid. De aanbeveling voor herhaling is dan ook 1 per jaar.

Het exameninstituut NIBHV stelt wel als eis dat de herhalingscursus één keer per jaar gevolgd moet worden. De diploma's, certificaten en de legitimatiepassen hebben daarom een geldigheidsduur van één jaar.

Hoe vaak moet een EHBO diploma worden herhaald?

 

Het diploma blijft geldig mits er 16 uur in 2 jaar wordt herhaald. De herhalingstrainingen kunnen jaarlijks worden gevolgd.